TOIMINTASUUNNITELMA

Yksi tärkeimmistä, mitä me aikuiset voimme lapsille antaa, on aika.

Päi­vä­ko­tim­me ilma­pii­rin pyrim­me raken­ta­maan kodin­omai­sen rauhalliseksi.

Sadun­Tai­kaa pyr­kii toi­min­nas­saan kii­reet­tö­myy­teen ja koh­taa­mi­sen kult­tuu­rin vaa­li­mi­seen.  Lap­sen yksi­löl­li­syy­den kun­nioit­ta­mi­nen on meil­le ydin­a­sia. Rajat, rak­kaus ja ilo muo­dos­ta­vat sen tur­vaa anta­van pii­rin, jon­ka sisäl­lä maa­il­maan tutus­tu­mi­nen, tut­ki­mi­nen, tai­teel­li­nen teke­mi­nen ja koke­mi­nen, sekä vapaa leik­ki voi­vat toteu­tua.  Mie­les­täm­me pie­ni lap­si kokee tur­val­li­suut­ta ja voi hyvin, kun hän saa olla lähel­lä aikuis­ta ja hänen perus­tar­peis­taan huo­leh­di­taan rak­kau­del­la. Kehi­tyk­sen myö­tä lap­sen luot­ta­mus ja kiin­nos­tus ympä­ris­töä koh­taan lisään­tyy ja jäl­jit­te­ly­tai­pu­muk­sen mukai­ses­ti hän alkaa ”leik­kiä maa­il­maa itsel­leen” olla aktii­vi­ses­sa vuo­ro­vai­ku­tus­suh­tees­sa ympä­ris­tön­sä kans­sa. Lap­sen tär­kein koke­mis —  ja oppi­mis­muo­to on leikki.

Yksilöllisyys

Sadun­Tai­kaa-päi­vä­ko­din toi­min­nan suun­nit­te­lus­sa lap­sen ikä ja yksi­löl­li­nen kehi­tys huo­mioi­daan eri­tyi­ses­ti. Las­ta kuun­nel­laan ja hänen kie­lel­lis­tä ilmai­su­aan tuetaan.

Per­hei­den kans­sa teem­me tii­vis­tä yhteis­työ­tä. Van­hem­pien osal­li­suu­del­la  tar­koi­tam­me sitä, että las­ten huol­ta­jat ja Sadun­Tai­kaa-päi­vä­ko­din hen­ki­lö­kun­ta yhdes­sä aut­ta­vat las­ta kas­va­maan hänen ainut­ker­tai­sel­la elämänpolullaan.

Varhaiskasvatus

Luo­mu­päi­vä­ko­ti Sadun­Tai­kaa on pie­nen lap­sen perus­hoi­toon, ravin­toon, leik­kiin ja ilmai­sul­li­siin tai­toi­hin pai­not­tu­va päi­vä­ko­ti, joka etsii meto­de­ja työ­hön­sä myös stei­ner­pe­da­go­gi­sen var­hais­kas­va­tuk­sen paris­ta. Päi­vä­ko­din yksik­kö­koh­tai­nen var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­ma on laa­dit­tu val­ta­kun­nal­li­sen var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­man, Lah­den kau­pun­gin var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­man, sekä sovel­tu­vil­ta osin, stei­ner­pe­da­go­gi­sen var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­man poh­jal­ta. Suun­ni­tel­maa arvioi­daan ja kehi­te­tään vuo­sit­tain tai aina tar­peen mukaan. Jokai­sel­le lap­sel­le laa­di­taan, yhdes­sä van­hem­pien kans­sa, oma var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­ma. Päi­vä­ko­din opet­ta­ja vas­taa Vasu-työs­ken­te­lys­tä, jos­sa muka­na on myös koko päi­vä­ko­din amma­til­li­nen tiimi.

VARAA PAIKKA PÄIVÄKODISSA