PALVELUT

SadunTaikaa on pieni luomu-päiväkoti

Sadun­Tai­kaa sijait­see Lah­den kau­pun­gin kes­kus­tas­sa, Päi­jän­teen­ka­dun ja Lah­den­ka­dun kul­mauk­ses­sa, Päi­jät­ho­vin ala­ker­ras­sa. Ympä­ris­tö on hyvin moni­muo­toi­nen, joh­tuen Kisa-puis­ton urhei­lu­kent­tien, pik­ku-Vesi­jär­ven puis­ton, sata­man ja Kari­nie­men luon­non­suo­je­lua­lu­een (Lanu-puis­to) lähei­syy­des­tä. Lah­den torie­lä­mä on koet­ta­vis­sa pie­nen käve­ly­mat­kan pääs­sä, samoin Lah­den kau­pun­gin­teat­te­ri ja Sibe­lius-talo. Kult­tuu­rin — ja urhei­lun aree­nat tule­vat ole­maan, sijain­tin­sa vuok­si, usein käytössämme.

Päivärytmi

Päi­vän kul­kua ohjaa viik­ko­ryt­min mukai­nen toi­min­ta, sisä- ja ulko­leik­ki­tuo­kiot, lou­nas, lepo­ket­ki, satu­tuo­kio ja väli­pa­la. Sisä­leik­kin aika­na lap­si voi myös piir­tää, askar­rel­la, kat­sel­la kir­jo­ja. Kaik­ki väli­neet ovat las­ten saatavilla. 

Viikkorytmi

Lap­set kuun­te­le­vat samaa satua ker­rot­tu­na (kan­san­sa­dut) vii­kon. Viik­ko­ryt­mi tulee näky­väk­si myös päi­vän aska­reis­sa: Maa­nan­tai­na maa­la­taan, tiis­tai­na lei­vo­taan, kes­ki­viik­ko­na kier­tää lau­lu­pus­si, tors­tai­na muo­vail­laan, per­jan­tai­na on luon­to­ret­ki johon­kin lähikohteeseen(Kariniemi)

Vuosirytmi

Vuo­de­nai­ko­jen vaih­tu­mi­nen tulee esil­le eri­tyi­ses­ti toi­min­nas­sa; maa­laa­mi­ses­sa, muo­vai­lus­sa, saduis­sa, askar­te­lus­sa, ret­kis­sä ja ravin­nos­sa. Vuo­de­na­jat ryt­mit­tä­vät vuo­den kier­toa. Syk­syyn  liit­tyy sadon­kor­juu. Mar­ras­kuun pimey­des­tä kul­jem­me lyh­ty­juh­lan kaut­ta koh­ti jou­lua ja valon juh­laa. Las­kiai­ses­ta las­keu­dum­me pää­siäi­sen tun­nel­maan, kevään odo­tuk­sen juh­laan. Kesä­juh­laa vie­täm­me ennen juhan­nus­ta tai ennen las­ten lomal­le läh­töä. Jokai­nen lap­si saa myös oman syn­ty­mä­päi­vä­juh­lan­sa. Van­hem­mat ovat aina ter­ve­tul­lei­ta juh­liin, ja eten­kin sadon­kor­juu­juh­la on omis­tet­tu iso­van­hem­mil­le. Iso­van­hem­mat ovat sil­loin kunniavieraita.

Taiteen tekemisestä

Sadun­Tai­kaa-päi­vä­ko­dis­sa ker­ro­taan pal­jon satu­ja. Sadut ovat pie­niä ker­to­muk­sia, mut­ta myös kan­san­sa­tu­ja käy­te­tään ikä­ta­son mukai­ses­ti. Sadut tuo­vat virik­kei­tä vapaa leik­kiin, piir­tä­mi­seen, ja maa­laus­tuo­kioi­hin. Satu­jen poh­jal­ta toteu­tuu myös nuk­ke­teat­te­ri. Maa­laam­me akva­rel­li­vä­reil­lä ker­ran vii­kos­sa märäl­le pin­nal­le. Lap­si saa eteen­sä koko perus­vä­rien kir­jon ja sil­loin tai­de on vapaa. Lap­set aut­ta­vat ikä­ta­son mukai­ses­ti  myös maa­laus­tuo­kion raken­ta­mi­ses­sa. Piir­tä­mi­nen ja muo­vai­lu ovat mah­dol­li­sia päi­vit­täin, vapaa­lei­kin yhtey­des­sä. Ohja­tus­ti teem­me vuo­den kier­toon tai sen juh­liin liit­ty­viä töi­tä, lau­lam­me ryt­mi­täm­me ja lorui­lem­me aamu­pii­ris­sä. Käy­täm­me pal­jon keho­soit­ti­mia.  Mate­ri­aa­leis­sa pyrim­me  luon­non materiaaleihin. 

Ravinteikas ruoka

Päi­vä­ko­ti Sadun­Ta­kaa on Luo­mu-päi­vä­ko­ti. Päi­vä­ko­dis­sa val­mis­te­taan hyvää ja moni­puo­lis­ta ruo­kaa lähi- luo­mu- ja bio­dy­na­mi­sis­ta kasvisraaka-aineista.Vanhempien kans­sa kes­kus­tel­laan ravin­to­ky­sy­myk­sis­tä ja hei­tä kuul­laan ruo­ka­lis­taa suun­ni­tel­taes­sa. Ruo­kai­lun yhtey­teen liit­ty­vät myös hyvät pöy­tä­ta­vat ja kau­nis kat­taus. Lap­set saa­vat osal­lis­tua ruo­kai­lu­het­ken val­mis­te­luun aikui­sen ohjauk­ses­sa. Las­ten kans­sa lei­vo­taan myös viikoittain. 

Aller­gi­aan, sai­rau­teen tai eri­tyi­seen ruo­ka­va­lioon liit­ty­vä kes­kus­te­lu käy­dään van­hem­pien kans­sa ennen pal­ve­luso­pi­muk­sen teke­mis­tä. Tar­vit­ta­vat toi­men­pi­teet lii­te­tään pal­ve­luso­pi­muk­seen. Uskon­toon ja elä­män­kat­so­muk­seen ja eri­tyi­seen peda­go­gi­seen pai­no­tuk­seen liit­ty­vä kes­kus­te­lu käy­dään huol­ta­jien kans­sa aina ennen pal­ve­luso­pi­muk­sen laa­ti­mis­ta. PÄIVÄKOTI ON AUKI ARKISIN Klo 7.30 – 17.00, jos­sa voim­me teh­dä lyhy­tai­kai­sia jous­to­ja. Loma­kausi on hei­nä­kuu sekä jou­lun ja vuo­den­vaih­teen väli­päi­vät. Loma­kau­den pal­ve­lun tar­ve kar­toi­te­taan aina erikseen.

PÄIVÄKOTIIN TULO

Var­hais­kas­va­tus­paik­ka voi­daan vara­ta sito­vas­ti täyt­tä­mäl­lä ilmoit­tau­tu­mis­lo­ma­ke ja mak­sa­mal­la päi­vä­ko­din tilil­le 20€ varaus­mak­su. Varaus­mak­su hyvi­te­tään ensim­mäi­sen asia­kas­mak­sun yhteydessä.Päiväkotiin on hyvä tutus­tua ensin ja vas­ta sen jäl­keen teh­dään sopi­mus. Iloi­sia Sadun­Tai­kaa – päi­viä kaikille!

TUTUSTU VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAMME