Saduntaikaa

Sadun­Tai­kaa on pie­ni luomu-päiväkoti

 

PALVELUT

SadunTaikaa on pieni luomu-päiväkoti

Sadun­Tai­kaa sijait­see Lah­den kau­pun­gin kes­kus­tas­sa, Päi­jän­teen­ka­dun ja Lah­den­ka­dun kul­mauk­ses­sa, Päi­jät­ho­vin ala­ker­ras­sa. Ympä­ris­tö on hyvin moni­muo­toi­nen, joh­tuen Kisa-puis­ton urhei­lu­kent­tien, pik­ku-Vesi­jär­ven puis­ton, sata­man ja Kari­nie­men luon­non­suo­je­lua­lu­een (Lanu-puis­to) lähei­syy­des­tä. Lah­den torie­lä­mä on koet­ta­vis­sa pie­nen käve­ly­mat­kan pääs­sä, samoin Lah­den kau­pun­gin­teat­te­ri ja Sibe­lius-talo.
Kult­tuu­rin — ja urhei­lun aree­nat tule­vat ole­maan usein käytössämme.

AJANKOHTAISTA

Päiväkodissamme jatkuva haku

Päi­vä­ko­tiim­me on jat­ku­va haku ja ryh­mää täy­den­ne­tään tar­vit­taes­sa ikä­ra­ken­teen mukai­ses­ti. Ennak­koil­moit­tau­tu­mi­sia   vas­taa­no­te­taan säh­kö­pos­til­la ja puhe­li­mel­la. Päi­vä­ko­dis­sam­me on täl­lä het­kel­lä kak­si vapaa­ta paikkaa.

lue lisää

Palvelusetelipäiväkoti

Päi­vä­ko­tim­me on pal­ve­luse­te­li­päi­vä­ko­ti.  Tie­toa pal­ve­luse­te­lis­tä löy­tyy Lah­den kau­pun­gin sivuil­ta “Var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lut, yksi­tyi­nen päi­vä­hoi­to.” Var­hais­kas­va­tus­paik­ko­ja voi edel­leen tie­dus­tel­la nume­ros­ta 050 9117015. Kat­so alta Lah­den kaupungin…

lue lisää

VASU

VASU — SadunTaikaa.pdf   VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA     LAPSEN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN VAALIMINEN ON KAIKEN KASVATUKSEN PERUSTA   1. JOHDANTO Luo­mu­päi­vä­ko­ti Sadun­Tai­kaa on pie­ni, stei­ner­pe­da­go­kiik­kaan suun­tau­tu­va yhden ryh­män päi­vä­ko­ti Lahden…

lue lisää

Päiväkodissamme jatkuva haku

Päi­vä­ko­tiim­me on jat­ku­va haku ja ryh­mää täy­den­ne­tään tar­vit­taes­sa ikä­ra­ken­teen mukai­ses­ti. Ennak­koil­moit­tau­tu­mi­sia   vas­taa­no­te­taan säh­kö­pos­til­la ja puhe­li­mel­la. Päi­vä­ko­dis­sam­me on täl­lä het­kel­lä kak­si vapaa­ta paikkaa.

lue lisää

Palvelusetelipäiväkoti

Päi­vä­ko­tim­me on pal­ve­luse­te­li­päi­vä­ko­ti.  Tie­toa pal­ve­luse­te­lis­tä löy­tyy Lah­den kau­pun­gin sivuil­ta “Var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lut, yksi­tyi­nen päi­vä­hoi­to.” Var­hais­kas­va­tus­paik­ko­ja voi edel­leen tie­dus­tel­la nume­ros­ta 050 9117015. Kat­so alta Lah­den kaupungin…

lue lisää

VASU

VASU — SadunTaikaa.pdf   VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA     LAPSEN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN VAALIMINEN ON KAIKEN KASVATUKSEN PERUSTA   1. JOHDANTO Luo­mu­päi­vä­ko­ti Sadun­Tai­kaa on pie­ni, stei­ner­pe­da­go­kiik­kaan suun­tau­tu­va yhden ryh­män päi­vä­ko­ti Lahden…

lue lisää
Ilmoitus

Ilmoitus

Sadun­tai­kaan on jat­ku­va ilmoit­tau­tu­mi­nen. Vuo­den 2019 alus­sa vapau­tuu kol­me hoi­to­paik­kaa.   Ennak­koil­moit­tau­tu­mi­sen voi teh­dä säh­kö­pos­til­la (mriitta@phnet.fi), niin otam­me yhteyttä. 

lue lisää