Saduntaikaa

Sadun­Tai­kaa on pie­ni luo­mu-päi­vä­ko­ti

 

PALVELUT

SadunTaikaa on pieni luomu-päiväkoti

Sadun­Tai­kaa sijait­see Lah­den kau­pun­gin kes­kus­tas­sa, Päi­jän­teen­ka­dun ja Lah­den­ka­dun kul­mauk­ses­sa, ker­ros­ta­lo Päi­jät­ho­vin ala­ker­ras­sa. Ympä­ris­tö on hyvin moni­muo­toi­nen, joh­tuen Kisa-puis­ton urhei­lu­kent­tien, pik­ku-Vesi­jär­ven puis­ton, sata­man ja Kari­nie­men luonnonsuojelualueen(Lanu-puisto)läheisyydestä. Lah­den torie­lä­mä on koet­ta­vis­sa pie­nen käve­ly­mat­kan pääs­sä, samoin Lah­den kau­pun­gin­teat­te­ri ja Sibe­lius-talo. Kult­tuu­rin — ja urhei­lun aree­nat tule­vat ole­maan, sijain­tin­sa vuok­si, usein käy­tös­säm­me.

AJANKOHTAISTA

Päiväkodissamme jatkuva haku

Päi­vä­ko­dis­sam­me on jat­ku­va haku ja ryh­mää täy­den­ne­tään tar­vit­taes­sa ikä­ra­ken­teen mukai­ses­ti. Ennak­koil­moit­tau­tu­mi­sia  vas­taa­no­te­taan puhe­li­mel­la sekä säh­kö­pos­til­la. Täl­lä het­kel­lä ryh­mä on kui­ten­kin…

lue lisää

Palvelusetelipäiväkoti

Päi­vä­ko­tim­me muut­tuu 1.1.2019 pal­ve­luse­te­li­päi­vä­ko­dik­si. Per­hei­den kans­sa tedään uusi pal­ve­luso­pi­mus, jon­ka kans­sa hae­taan kau­pun­gil­ta pal­ve­luse­te­liä. Uusi hoi­to­mak­su tulee mää­räy­ty­mään tulo­jen ja per­heen koko­nais­ti­lan­teen poh­jal­ta. Tie­toa pal­ve­luse­te­lis­tä löy­tyy myös…

lue lisää

VASU

VASU — SadunTaikaa.pdf   VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA     LAPSEN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN VAALIMINEN ON KAIKEN KASVATUKSEN PERUSTA   1. JOHDANTO Luo­mu­päi­vä­ko­ti Sadun­Tai­kaa on pie­ni, stei­ner­pe­da­go­gi­ses­ti suun­tau­tu­nut yhden ryh­män päi­vä­ko­ti Lah­den kau­pun­gin ydin­kes­kus­tas­sa…

lue lisää

Päiväkodissamme jatkuva haku

Päi­vä­ko­dis­sam­me on jat­ku­va haku ja ryh­mää täy­den­ne­tään tar­vit­taes­sa ikä­ra­ken­teen mukai­ses­ti. Ennak­koil­moit­tau­tu­mi­sia  vas­taa­no­te­taan puhe­li­mel­la sekä säh­kö­pos­til­la. Täl­lä het­kel­lä ryh­mä on kui­ten­kin…

lue lisää

Palvelusetelipäiväkoti

Päi­vä­ko­tim­me muut­tuu 1.1.2019 pal­ve­luse­te­li­päi­vä­ko­dik­si. Per­hei­den kans­sa tedään uusi pal­ve­luso­pi­mus, jon­ka kans­sa hae­taan kau­pun­gil­ta pal­ve­luse­te­liä. Uusi hoi­to­mak­su tulee mää­räy­ty­mään tulo­jen ja per­heen koko­nais­ti­lan­teen poh­jal­ta. Tie­toa pal­ve­luse­te­lis­tä löy­tyy myös…

lue lisää

VASU

VASU — SadunTaikaa.pdf   VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA     LAPSEN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN VAALIMINEN ON KAIKEN KASVATUKSEN PERUSTA   1. JOHDANTO Luo­mu­päi­vä­ko­ti Sadun­Tai­kaa on pie­ni, stei­ner­pe­da­go­gi­ses­ti suun­tau­tu­nut yhden ryh­män päi­vä­ko­ti Lah­den kau­pun­gin ydin­kes­kus­tas­sa…

lue lisää

Ilmoitus

Sadun­tai­kaan on jat­ku­va ilmoit­tau­tu­mi­nen. Vuo­den 2019 alus­sa vapau­tuu kol­me hoi­to­paik­kaa.   Ennak­koil­moit­tau­tu­mi­sen voi teh­dä säh­kö­pos­til­la (mriitta@phnet.fi), niin otam­me yhteyt­tä.  …

lue lisää